Účtovníctvo v Dubnici

Už nemusíte zamestnávať účtovníka, zabezpečíme celú účtovnú agendu. Spracujeme jednoduché aj podvojné účtovníctvo podľa aktuálnych právnych predpisov.

Mzdy a personalistika

Z Vašich podkladov vypracujeme pracovné zmluvy, spracujeme mzdy pre zamestnancov, vyrátame odvody, vystavíme výkazy a pošleme ich do náležitých poisťovní.

Ekonomické poradenstvo

Záleží nám na prosperite našich klientov a vždy sa snažíme ponúknuť ekonomicky čo najvýhodnejšie riešenie ich aktuálnej finančnej a hospodárskej situácie.

Ostatné služby

Spokojnosť našich klientov patrí medzi naše priority a k tomu by sme radi prispeli aj množstvom ďalších užitočných služieb vo veľmi priaznivých cenových reláciách.

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá domov, ktoré zahŕňa služby:

 • vedenie peňažného denníka, chronologické sledovanie príjmov a výdavkov
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby

Podvojné účtovníctvo

Pre účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva ponúkame služby:

 • vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku a odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, konrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • komunikácia s úradmi
 • konzultačné a poradenské služby

Mzdy a personalistika

V rámci našich služieb ponúkame taktiež spracovanie personálnej a mzdovej agendy:

 • vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
 • mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • zasielanie príslušných výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • komunikácia s poisťovňami, prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívny a nižších právnych úprav
 • poradenstvo v oblasti personalistiky, mzdovej agendy

Ekonomické poradenstvo

V snahe napomôcť skvalitňovaniu rozhodovacieho a riadiaceho procesu ponúkame našim klientom služby:

 • komplexné služby pri vzniku obchodných spoločností
 • služby spojené s likvidáciou spoločnosti
 • vytvorenie finančných projektov vrátane vypracovania podkladov k žiadosti o bankový úver
 • vypracovanie finančnej analýzy
 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy napr. poisťovne, obchodný register, atď.
 • právne poradenstvo v spolupráci s právnymi kanceláriami ponúkame klientom podporu pritvorbe zmlúv

Ostatné služby

Spokojnosť našich klientov patrí medzi naše priority a k tomu by sme radi prispeli aj ďalšími užitočnými službami:

 • príjmy zo zahraničia, PO
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh
 • daň z nehnuteľnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • vedenie knihy jázd
 • štatistické výkazy, reporty a prehľady podľa potrieb
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vedenie skladu
 • daňová evidencia
 • vypracovanie a zasielanie výkazov pre colný úrad
 • vypracovanie a zasielanie Intrastat
 • revízia a oprava účtovníctva minulých období